Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Niniejsza informacja jest kierowana do Państwa z uwagi na fakt, iż jesteście Państwo naszymi Partnerami handlowymi i udostępniacie nam swoje dane osobowe, które przetwarzamy wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach oraz zgodnie z wiążącą Nas współpracą, bądź umową handlową.
Pragniemy Państwa poinformować, że w dniu 25 maja 2018 roku zastosowanie znajdą przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), które wprowadzą jasne oraz ujednolicone dla całej Unii Europejskiej zasady przetwarzania danych osobowych – obowiązujące również Nas.
W związku z powyższym pragniemy Państwa poinformować o zasadach przetwarzania danych oraz przysługujących Państwu od 25 maja uprawnieniach.

 

Administrator danych


Podmiotem ustalającym cele oraz decydującym o sposobach przetwarzania Państwa danych jest:

DACHOWE Z MONTAŻEM ANDRZEJ NOWROT
43-186 Orzesze, ul. Gołębia 5
NIP 6351003027

 

Cele przetwarzania danych


W ramach określonych przez przepisy prawa oraz zgodnie z udzielonymi przez Państwa zgodami, dane osobowe wykorzystywane są przede wszystkim do zawarcia, realizacji oraz ewentualnej zmiany utrzymywanej z Państwem umowy, bądź współpracy handlowej.
Gromadzone przez Nas dane osobowe są wykorzystywane w celach związanych z realizacją otrzymanych zamówień i zleceń.
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przyjęcia oraz realizacji zlecenia.
Dane nie będą profilowane.

 

Odbiorcy danych


Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

 

Okres przechowywania danych


Państwa dane będą przetwarzane i przechowywane przez czas niezbędny ze względu na cel ich przetwarzania.
Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy, realizacji zamówienia oraz wypełnienia przez Nas obowiązków prawnych będą przechowywane przez okres obowiązywania współpracy handlowej oraz po jej upływie przez czas niezbędny do posprzedażowej obsługi (np. obsługi reklamacji), zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową.

 

Przysługujące Państwu uprawnienia


Wobec przepisów RODO przysługuje Państwu prawo:

- wglądu w swoje dane osobowe i uzyskania informacji m.in. na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania oraz informacji o odbiorcach danych;

- sprostowania oraz uzupełnienia niekompletnych danych bądź ich usunięcia;

- żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

- przeniesienia danych;

- cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie – cofnięcie to jednak nie ma wpływu na zgodność przetwarzania przed jego dokonaniem;

- wniesienia skargi do właściwego dla Państwa organu nadzorczego w przedmiocie ochrony danych osobowych.

 

Kontakt w przedmiocie przetwarzania


Za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 43-186 Orzesze, ul. Gołębia 5.

Mailowo na adres: nowrotokna@wp.pl

 

Powyższa informacja nie wymaga od Państwa podejmowania żadnych dalszych działań.


Wszelkie dodatkowe informacje o nowych zasadach przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, w tym o ich wykorzystywaniu i zabezpieczaniu oraz przysługujących Państwu uprawnieniach i warunkach wykorzystania znajdują się pod załączonym poniżej linkiem, gdzie w pełni możecie zapoznać się z treścią RODO:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Pragniemy jednocześnie zapewnić Państwa, że dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane były całkowicie bezpieczne i niedostępne dla osób nieuprawnionych.